دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر احساس تنهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

امیرپاشا کاظمی؛ حسن احدی؛ حمید نجات