دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثر بخشی دو روش تدریس سنتی وتلفیقی بر یادگیری دروس تربیت بدنی (مهارتهای بنیادی) و علوم واجتماعی دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

حوریه حاجی رستملو؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا


2. مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و خوش‌بینی بر سبک های‌ اسناد دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1398

رضا مه پویا؛ افسانه قنبری پناه؛ منصوره شهریاری احمدی


3. مقایسه اثر بخشی مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان بر سطوح انگیزش شغلی و تاب‌آوری کارکنان حوزه بهره‌برداری شرکت توزیع برق اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

علی ایروانی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی


5. پیش‎بینی کیفیت زندگی از طریق مؤلفه‌های دلبستگی به والدین با واسطه‌گری شفقت به خود در دختران تحت‌مراقبت در مراکز نگهداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

مریم صارم‌پور؛ باقر غباری بناب؛ فریبرز باقری


6. تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش افسردگی و بهبود الگوی ارتباطی زوجین شاغل در ادارات شهرستان رامهرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

علیرضا مومنی؛ خسرو رمضانی؛ علیرضا ماردپور


8. موضوع :معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق ّبر اساس عوامل خانوادگی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

زهره کیانی؛ نادره سهرابی؛ سلطان علی کاظمی؛ محمد خیر


9. مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خستگی از شفقت در مادران مراقب خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

زرین تاج خسروی؛ شکوه نوابی نژاد؛ ذبیح پیرانی