تاثیر بازی های رایانه ای بر میزان خلاقیت و فراشناخت دانش آموزان پسر شهر اهواز

نویسنده

دانشگا ه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بازی های رایانه ای بر میزان فراشناخت و خلاقیت دانش آموزان17-14ساله شهرستان اهواز بود روش این پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز تشکیل می داد که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بوده اند و از بازی های رایا نه ای استفاده نمی کردند. حجم نمونه در این پژوهش 40 نفر از دانش آموزان پسر بصورت در دسترس بودند که بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایشی بمدت 2ماه، و در 24 جلسه یک ساعته به بازی رایانه ای با زمینه های فکری و آموزشی و بدون خشونت پرداختند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه ارزیابی مهارت های فراشناخت و پرسشنامه خلاقیت بود. داده ها با کمک آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته این مطالعه نشان داد که انجام بازی های رایانه ای باعث افزایش میزان فراشناخت و خلاقیت دانش آموزان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of playing Computer game on creativity and Meta cognitive rate in Ahvaz high school boys

نویسنده [English]

  • zahra D.Bozorgi
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to evaluate Computer game's effectiveness in students’ meta-cognitive and creativity. Materials and Methods: This study was a experimental research, in which 40 high school boys In Ahvaz were selected and were done the pretest. Randomly 20 of them assigned to experimental group and next 20 to control group. The experimental group received 24 session of Computer game programs were implemented in 12 3-sectional weeks. The control group received no treatment. The instruments used for creativity test and Meta cognitive test. Results: The results of analysis of covariance showed playing Computer game positively affects the rate of creativity and Meta cognitive in students. Conclusion: So we can conclude that computer game intervention for 24 sessions could affect the rate of creativity and Meta cognitive in students score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Meta cognitive
  • computer game