نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس

نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود و 160 نفر از امدادگران اورژانس شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه منبع کنترل کار و پرسشنامه رضایت شغلی بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین استرس شغلی و رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین منبع کنترل درونی و بیرونی با رضایت شغلی به ترتیب همبستگی مثبت و منفی وجود داشت. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد خرده مقیاس‌های منبع کنترل بیرونی، نقش، منبع کنترل درونی، ارتباط و سرپرستان توانستند مجموعا 54 درصد از واریانس رضایت شغلی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، می توان گفت که استرس شغلی و منبع کنترل کار پیش بینی کنندگان مهمی برای رضایت شغلی امدادگران اورژانس هستند. ک

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The roll of job stress and work locus of control in the job satisfaction in Emergency first responder’s.

چکیده [English]

Abstract Aim: The purpose of this study is to investigate the impact of job stress and work locus of control on job satisfaction of Tehran emergency first responders. Methods: In this study Correlational research method was used and 160 members of Tehran emergency first responders were selected through multi-stage cluster sampling method. To collect data three questionnaires including: self-reported job stress questionnaire, Spector work locus of control questionnaire and job satisfaction questionnaire were used. Results:The results of this study showed there is negative significant relationship between job stress and job satisfaction. In addition, findings showed that there are significant positive and negative correlation relationships between internal and external locus of control and job satisfaction respectively. Furthermore, stepwise regression analysis showed the subscales of external locus of control, role, internal locus of control, communication and supervisors could estimate 54 percent of the variance in job satisfaction. Conclusion: According to this study, job satisfaction can be estimated on the basis of two effective factors of job stress and work locus of control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: job stress
  • work locus of control
  • Job satisfaction
  • Emergency first responder