اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. روش: این پژوهش بصورت آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و همراه با گروه کنترل انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز در سال92-91 بودند. نمونه‌های پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، از بین 600 نفر نمونه اولیه، 30 نفر از افراد واجد ملاک‌های ورود به گروه‌ها انتخاب شدند. گروه آزمایش پس از 8 جلسه آموزشی (90 دقیقه‌ای و2 جلسه در هفته) و گروه کنترل بدون مداخله، همزمان با گروه آزمایش پس آزمون را تکمیل کردند. ابزار اصلی پژوهش، مقیاس آمادگی اعتیاد زرگر (1385) بود. یافته ها: آزمون تحلیل کوواریانس حکایت از اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش آمادگی اعتیاد دانشجویان داشت. نتیجه گیری: آموزش هوش هیجانی بر کاهش آمادگی اعتیاد دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of emotional intelligence training on addiction potential among male Students

نویسندگان [English]

  • behnam karami rad
  • Yadollah Zargar
  • Mahnaz Mehrabizade honarmand
چکیده [English]

Purpose: The present study was carried out to investigate the Effectiveness of emotional intelligence training on addiction potential among male Students of Ahvaz Shahid Chamran University. Method: This study was conducted as an experimental with pre-test and post-test and with a control group. The Statistical population was consisted of undergraduate male students enrolled in Shahid Chamran University of Ahvaz between 91-92. The Study Samples by multistage random sampling, from 600 prototypes, were selected 30 individuals who possess the criteria for entering the groups. The test group after 8 training sessions (2 times a week) and a control group without any intervention simultaneously have completed the post-test. The study main Measure was addiction potential scale of Zargar (1385). Results: analysis of univariate covariance (ANCOVA) indicate the effectiveness of emotional intelligence training on reducing students addiction potential. Conclusion: Emotional intelligence training is effective in reducing student addiction potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • Emotional intelligence
  • addiction potential
  • Students