رابطه پیوند های والدینی و راهبردهای مقابله با استرس با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اهواز

2 گروه روانشناسی تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه پیوند­های والدینی و راهبردهای مقابله با استرس با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر دوره­ی متوسطه شهر اهواز می­باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اهواز تشکیل می­دهد. برای آزمون فرضیه ها 300 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه پیوند­های والدینی، راهبردهای مقابله با استرس و گرایش به رفتارهای پرخطر استفاده شد. نتایج تحلیل ضرایب همبستگی در همه­ی فرضیه ها در سطح 01/0 > p معنی­دار می باشند، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای پیوند­های والدینی و راهبردهای مقابله با استرس با گرایش به رفتارهای پرخطر برابر 55/0=MR  است که در سطح 01/0 >p معنی­دار است. به عبارتی 30% واریانس مربوط به رفتارهای پرخطر به وسیله­ی متغیرهای مذکور تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between parental bonding and coping strategies with stress with the tendency to risky behaviors in male students in Ahwaz's high school

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Behbahani Nejad 1
  • Behnam Makvandi 2
چکیده [English]

The goal of this research is determination of the relationship between parental bonding and coping strategies with stress with high-risk behaviors in secondary school students in Ahwaz. The population of this research is formed by all secondary school students in Ahwaz. To test the hypotheses 300 students were selected by multistage random sampling method. To measure studied variables were used questionnaire of links to parents, coping with stress and tendency to risky behaviors. The analysis of correlation coefficients for all assumptions are meaningful in p ≤ 0.01 level, Multiple correlation coefficient for the linear combination of variables of  links parents, coping strategies with stress with the tendency to high-risk behaviors are equal to MR=0.55 which is meaningful in p ≤ 0.01 level. In other words, 30% of the variance in risky behavior is explained by these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents links
  • coping strategies with stress
  • tendency to high-risk behaviors