نقش فشار شغلی، جهت‌گیری مذهبی و جهت‌گیری اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، آذربایجان غربی، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره، کارشناس مددکاری اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) قوچان، خراسان رضوی، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی ارتباطات، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) قوچان، خراسان رضوی، ایران

4 استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

5 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

6 استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش فشار شغلی، جهت‌گیری مذهبی و جهت‌گیری اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی انجام شد. پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه مددکاران اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی در سال 1396 بودند که از میان آنها 160 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه‌های فشار شغلی (اسیپو، 1987)، جهت‌گیری مذهبی (آلپورت و راس، 1967)، جهت‌گیری اجتماعی (هریسون، 2001) و کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 2004) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین فشار شغلی با کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی رابطه منفی و معنادار و بین جهت‌گیری مذهبی درونی و جهت‌گیری اجتماعی با کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت، اما بین جهت‌گیری مذهبی بیرونی با کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین متغیرهای پیش‌بین به طور معناداری توانستند 1/24 درصد از تغییرات کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی را پیش‌بینی کنند (05/0P<). بر اساس یافته‌ها پیشنهاد می‌شود مشاوران و درمانگران برای بهبود کیفیت زندگی مددکاران اجتماعی، ابتدا فشار شغلی آنها را کاهش و سپس جهت‌گیری مذهبی درونی و جهت‌گیری اجتماعی آنها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of job stress, religious orientation and social orientation in predicting of quality of life in social workers

نویسندگان [English]

 • ameneh shahandeh 1
 • zahra moammeri 2
 • hamid hamidfar 3
 • sadra alipour 4
 • Samineh Bahadori Jahromi 5
 • Sohiela Payan 6
1 Instructor, Department of Islamic Education, Payam Noor University, West Azerbaijan, Iran
2 MA of Counseling, Bachelor of Social Work Imam Khomeini Aid Committee of Guchan, Khorasan Razavi, Iran
3 MA of Communications Sociology, Deputy of Development of People&#039;s Participation of Imam Khomeini Aid Committee of Guchan, Khorasan Razavi, Iran
4 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
5 Assistant Professor, Department of Sociology, BandarAbbas Branch, Islamic Azad University, BandarAbbas, Iran
6 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigate the role of job stress, religious orientation and social orientation in predicting of quality of life in social workers. This study was a cross-sectional from type of correlation. The population of research was included all social workers of Imam Khomeini aid committee of Razavi Khorasan province in 2017 year that from them 160 person were selected by cluster sampling method. All of them completed the questionnaires of job stress (Osipow, 1987), religious orientation (Allport & Ross, 1967), social orientation (Harrison, 2001) and quality of life (World Health Organization, 2004). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with enter model methods. The results showed a negative and significant relationship between job stress with quality of life in social workers and a positive and significant relationship between internal religious orientation and social orientation with quality of life in social workers, but there wasn’t any significant relationship between external religious orientation with quality of life in social workers. Also the predicted variables significantly could predict 24/1 percent of variance of quality of life in social workers (P<0/05). Based the results it is suggest that counselors and therapists to improve the quality of life in social workers, the first decrease their job stress and then increase their internal religious orientation and social orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job Stress
 • Religious orientation
 • social orientation
 • quality of life
 • social workers