مقایسه میزان علاقه اجتماعی بین رانندگان تاکسی دارای ابعاد مختلف شخصیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه ابعاد شخصیت میرز بریگز و میزان  علاقه اجتماعی است. دراین پژوهش جامعه آماری شامل رانندگان تاکسی شهرستان ساری بوده است. بدین منظوراز جامعه آماری مورد مطالعه، تعداد 341 نفر ( مرد) به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسش نامه میرز بریگز و علاقه اجتماعی پاسخ دادند. نتایج از طریق تحلیل واریانس یک طرفه به شیوه گام به گام تحلیل شدند. نشان دادند که تفاوت بین ابعاد ( برون گرایی و درون گرایی)  و همچنین ابعاد( حسّی و شمّی )از نظر میزان علاقه اجتماعی به لحاظ آماری معنادار است. همچنین تفاوت بین ابعاد ( فکری و احساسی) و همچنین ابعاد( داوری کننده و ملاحظه کننده) از نظر میزان علاقه اجتماعی، به لحاظ آماری معنی دار نبوده است.

عنوان مقاله [English]

A study and compare of Myers - Briggs personality dimensions and social interest among oF taxi drivers

چکیده [English]

 Ù‡Ø¯Ù از این پژوهش بررسی و مقایسه ابعاد شخصیت میرز بریگز و میزان  علاقه اØ‌تماعی است. دراین پژوهش Ø‌امعه آماری شامل رانندگان تاکسی شهرستان ساری بوده است. بدین منظوراز Ø‌امعه آماری مورد مطالعه، تعداد 341 نفر ( مرد) به عنوان Ø­Ø‌م نمونه با استفاده از Ø‌دول مورگان، به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسش نامه میرز بریگز و علاقه اØ‌تماعی پاسخ دادند. نتایØ‌ از طریق تحلیل واریانس یک طرفه به شیوه گام به گام تحلیل شدند. نشان دادند که تفاوت بین ابعاد ( برون گرایی و درون گرایی)  و همچنین ابعاد( حسّی و شمّی )از نظر میزان علاقه اØ‌تماعی به لحاظ آماری معنادار است. همچنین تفاوت بین ابعاد ( فکری و احساسی) و همچنین ابعاد( داوری کننده و ملاحظه کننده) از نظر میزان علاقه اØ‌تماعی، به لحاظ آماری معنی دار نبوده است.