نقش عوامل اجتماعی فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و رضایت شغلی در پیش‌بینی امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و رضایت شغلی در پیش‌بینی امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه در سال 1396 بودند که از میان آنان 332 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی (هافستد، 1991)، جو سازمانی (جاو و لیو، 2003)، رضایت شغلی (دانت و همکاران، 1966) و امنیت شغلی (فرانسیس و بورلینگ، 2005) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و رضایت شغلی با امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه رابطه مثبت و معنادار داشتند. همچنین متغیرهای پیش‌بین (یعنی فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و رضایت شغلی) توانستند 1/59 درصد از تغییرات امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی سهم جو سازمانی بیشتر از سایر متغیرها بود (01/0P<). بنابراین برای افزایش امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه باید ابتدا جو سازمانی را بهبود بخشید و سپس به نقش سایر متغیرها توجه کرد. همچنین مسئولان و مشاوران باید به نشانه‌های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌های مناسبی برای افزایش امنیت شغلی کارکنان پالایشگاه گاز عسلویه طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social factors of organizational culture, organizational climate and job satisfaction in predicting of job security in employees of Asaloyeh gas refinery

نویسندگان [English]

  • jamal ashoori
  • majid rahimi
islamic azad university
چکیده [English]

This research aimed to investigate the role of social factors of organizational culture, organizational climate and job satisfaction in predicting of job security in employees of Asaloyeh gas refinery. This study was a descriptive - analytical from type of correlation. The population of research was included all employees of Asaloyeh gas refinery in 2017 year that from them 332 person were selected by randomly simple sampling method. All of them completed the questionnaires of organizational culture (Hofsted, 1991), organizational climate (Jaw & Liu, 2003), job satisfaction (Dant & et al, 1966) and job security (Francis & Burling, 2005). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with enter model methods. The findings showed organizational culture, organizational climate and job satisfaction had a positive and significant relationship with job security in employees of Asaloyeh gas refinery. Also the predicred variables (means job security in employees of Asaloyeh gas refinery) could predict 59/1 percent of variance of job security in employees of Asaloyeh gas refinery that in this predicting the share of organizational climate was higher than other variables (P<0/01). So to increase the job security in employees of Asaloyeh gas refinery, the first must improve the organizational climate and then consider the role of other variables. Also officials and counselors must consider the symptoms of mentioned variables and design and implementation appropriate programs to increase the job security in employees of Asaloyeh gas refinery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • organizational climate
  • Job satisfaction
  • job security