تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، سازگاری بهداشتی و عملکرد اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، سازگاری بهداشتی و عملکرد اجتماعی دانش‌آموزان بود. این مطالعه نیمه-تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه منطقه پنج تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آنان 60 نفر با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه‌ای به‌صورت گروهی مهارت‌های اجتماعی را آموزش دید. گروه‌ها پرسشنامه‌های بهزیستی ذهنی (کی‌یز و ماگیار-مو، 2003)، سازگاری بهداشتی (بل، 1961) و عملکرد اجتماعی (فورسیس و همکاران، 1999) را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد آموزش مهارت‌های اجتماعی باعث افزایش معنادار بهزیستی ذهنی، سازگاری بهداشتی و عملکرد اجتماعی دانش‌آموزان شد (01/0P<). بنابراین نتایج حاکی از اهمیت آموزش مهارت‌های اجتماعی در افزایش بهزیستی ذهنی، سازگاری بهداشتی و عملکرد اجتماعی دانش‌آموزان می‌باشد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود مشاوران و درمانگران بهبود ویژگی‌های روانشناختی دانش‌آموزان از روش آموزش مهارت‌های اجتماعی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social skills training on subjective well-being, health adjustment and family social function of students

نویسنده [English]

  • reza Sourani
islamic azad university
چکیده [English]

The aim of this research was investigate the effect of social skills training on subjective well-being, health adjustment and social function of students. This study was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design and with experimental and control groups. The population of study was all boy secondary school students in Tehran 5th region in 2016-17 academic years that from them 60 person selected by voluntary sampling method and randomly divided to two equal group. The experimental group trained eight 90-minute sessions to group social skills. Groups completed the questionnaires of subjective well-being (Keyes & Magyar-Moe, 2003), health adjustment (Bell, 1961) and social function (Forsyth & et al, 1999) in the pre-test and post-test steps. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance method. The findings showed social skills training led to significant increase subjective well-being, health adjustment and social function of students (P<0/01). Therefore, the results indicate the importance of social skills training in increasing subjective well-being, health adjustment and social function of students. As a result, it is suggested that counselors and therapists use from social skills training method to improve the psychological characteristics of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social skills
  • Subjective well-being
  • health adjustment
  • social function