رابطه مقایسه اجتماعی و عزت نفس بر تصور بدن دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

در مقاله حاضر اثر علیّ مقایسه اجتماعی و عزت نفس بر تصور بدن مورد مطالعه قرار گرفت. جمعی از دانشجویان دختر و پسر رشته های روان شناسی و علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه پیام نور اهواز، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بودند که از بین آنها 124 نفر (47 پسر و 77 دختر) به صورت داوطلبانه انتخاب شده بودند. به منظور جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه های مقایسه اجتماعی سواری(1393) و تصور از بدن ساخته سواری(1393) و عزت نفس روزنبرگ (1965) استفاده گردید. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از برازش بسیار خوب مدل پیشنهادی تحقیق حاضر حکایت می کند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر همچنبن نشان داد که مقایسه اجتماعی بر تصور بدن اثر منفی مستقیم ( 17/0- ) و عزت نفس بر تصور بدن اثر مثبت مستقیم (2/0) دارد. از آنجایی که مقایسه اجتماعی و عزت نفس به ترتیب روی تصور بدن اثر منفی و مثبت دارند لذا تحقیق حاضر پیشنهاد می کند برای جلوگیری تصور منفی از بدن بایستی از مقایسه اجتماعی پرهیز و در عوض به نکات مثبت عزت نفس توجه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal effect of social comparison & self-esteem on body image of male and female students of psychology and education sciences and counseling of Payame Noor University in Ahvaz

نویسنده [English]

  • Karim Sevari
PNU
چکیده [English]

Causal effect of social comparison & self-esteem on body image of male and female students of psychology and education sciences and counseling of Payame Noor University in Ahvaz. In this article, the effect of causal comparison of social and self-esteem on body image was studied. A sample of male and female students of psychology and education sciences and counseling of Payame Noor University in Ahvaz consisted of 124 students (47 boys and 77 girls) who were voluntarily selected. The questionnaires of social comparison(sevari,1393) , body image(sevari,1393) and self-esteem Rosenberg (1965) were applied. The method of the present study is descriptive and kind of correlation. The findings represent good model of research and showed that social comparison has direct negative impact on body image(-0.17) & and self-esteem has a direct positive effect on body image(0.2). As social comparison and self-esteem affect the body image negatively and positively, the present study suggests that, in order to prevent negative body image, the positive points of self-esteem should be taken and regarded instead of making social comparison.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Comparison
  • body image
  • self-esteem