اثربخشی گروه درمانی فراشناختی ولز بر علائم اختصاصی اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال ‏اضطراب اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.‏

3 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران‏

چکیده

هدف و زمینه: پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثر بخشی درمان فراشناختی ولز بر علائم اختصاصی اضطراب اجتماعی دانشجویان ‏دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام‌گردید.‏
روش پژوهش: طرح این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و پیگیری با گروه شاهد اجرا شد. جامعه آماری ‏پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهر گچساران بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند 300 نفر از ‏دانشجویان به کمک پرسشنامه اضطراب اجتماعی بررسی شدند. سپس از بین کسانی که نمره اضطراب شان دو انحراف‌معیار بیشتر ‏از میانگین بود، 60 نفر بصورت تصادفی انتخاب و در گروه‌های 30 نفری آزمایش و شاهد به شکل تصادفی قرار داده‌شدند. ‏پرسشنامه اضطراب اجتماعی در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری برای گروه‌ها اجرا شد. پس از اجرای ملاحظات ‏اخلاقی(رضایت آگاهانه، تمایل، رازداری)، گروه‌ آزمایش تحت درمان فراشناختی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ نوع درمانی ‏دریافت نکرد. نتایج به دست‌آمده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس و با به کارگیری نرم افزار‎ SPSS‏ تجزیه و تحلیل ‏گردید.‏
یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد، بین دو گروه در تمامی مولفه‌ها در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد(‏P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Wells Metacognitive Therapy on Specific Characteristics of Social Anxiety in ‎Female Students with Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • SIMA SAFIKHANI GHOLIZADEH 1
  • armin mahmoudi 2
  • alireza maredpur 3
1 Department of Management, Yasooj Branch , Islamic Azad University, Yasooj , Iran.
2 Department of Educational and Psychology, Yasuj unit, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.‎
3 Department of Educational and Psychology, Yasuj unit, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.‎
چکیده [English]

Present research, The purpose of this study was to determine the efficacy of Wales ‎Metacognitive Therapy on specific symptoms of social anxiety in female students with social ‎anxiety disorder.‎
Research method: The design of this semi-educational study was carried out with a pre-test, ‎post-test and follow up with the control group. The statistical population of this study included ‎all students of Gachsaran universities and In this research, 300 students were selected using ‎social anxiety inventory. Then those whose anxiety scores were two standard deviations higher ‎than the mean, Separated and among them considering the likelihood of the participants ‎dropping, 60 subjects were randomly selected and randomly assigned to 30 experimental and ‎control groups. Social Anxiety Inventory was performed in three stages: pre-test, post-test and ‎follow-up for the groups. Following the implementation of ethical considerations (informed ‎consent, inclination, secrecy), The experimental group received metacognitive therapy and the ‎control group received no treatment. The obtained data were analyzed using descriptive ‎statistics and covariance analysis and analyzed using SPSS software.‎
Findings: The results of covariance analysis showed that there is a significant difference ‎between the two groups in all of the components in the post test (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wells Metacognitive Therapy
  • female students
  • Social Anxiety Disorder‎