اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش عزت نفس و امید به زندگی در افراد مبتلا به ایدز شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اهواز

2 گروه روانشناسی، دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

هدف از پژوهش اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش عزت نفس و امید به زندگی در افراد مبتلا به ایدز شهر اهواز بود. نمونه آماری نیز بر اساس روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر در دو گروه آزمایشی و گواه ( 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه ) انتخاب شدند. طرح پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش امید به زندگی اشنایدر (2000) و عزت نفس کوپر اسمیت (1967) بود. گروه آزمایش در طول هشت جلسه ، هرجلسه به مدت 90 دقیقه درمان مصاحبه انگیزشی دریافت کردند و پس از یک ماه پیگیری به عمل آمد. نتایج تحلیل کوواریانس های یک راهه نشان داد با کنترل پیش آزمون، عزت نفس و امید به زندگی گروه آزمایش در پس آزمون با گروه کنترل تفاوت معنی داری دارد. سطح معنی داری در پژوهش حاضر 05/0=α بوده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Motivational Interview on Increasing Self-esteem and Life Expectancy in People Suffering from AIDS in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • farzaneh hooman 1
  • Mitra Ghorbani 2
1 assistant of psychology department of Ahvaz Azad university
2 student of psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of motivational interviewing on increasing self-esteem and life expectancy in people with AIDS in Ahwaz. The statistical sample was selected on the basis of a sampling method of 30 subjects in two experimental and control groups (15 in the experimental group and 15 in the control group). The research design was quasi-experimental, pre-test and post-test with control group. The tools used in this research were the hope of life for Schneider (2000) and Cooper Smith's self-esteem (1967). During the eight sessions, the experimental group received a motivational interview for 90 minutes and followed up after one month. The results of one way covariance analysis indicated that there was a significant difference in pretest, self-esteem and life expectancy in the experimental group in the post-test with the control group. The significance level in the present study was α = 0.05. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational interview
  • self esteem
  • Life expectancy