پیش‌بینی مدیریت دانش بر اساس خلاقیت و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی مدیریت دانش بر اساس خلاقیت و سرمایه اجتماعی انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنها 500 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه‌های مدیریت دانش (پروبست و همکاران، 2000)، خلاقیت (تورنس، 1974) و سرمایه اجتماعی (پاژاک، 2006) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان با نرم‌افزار SPSS نسخه بیست و دوم تحلیل شدند. نتایج نشان داد خلاقیت و سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش دانشجویان رابطه مثبت و معنادار داشتند. همچنین خلاقیت و سرمایه اجتماعی به طور معناداری توانستند 2/35 درصد از تغییرات مدیریت دانش دانشجویان را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی سهم خلاقیت بیشتر از سرمایه اجتماعی بود (001/0P<). با توجه به نتایج برنامه‌ریزان و مسئولان باید برنامه‌هایی برای بهبود مدیریت دانش طراحی و اجرا نمایند. برای بهبود مدیریت دانش دانشجویان به‌ترتیب باید خلاقیت و سرمایه اجتماعی آنان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the knowledge management based on creativity and social capital (case study of Islamic Azad University students of Tehran city)

نویسنده [English]

  • Parenaz Banisi
Assistant Professor Department of Psychology and Counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigate predicting the knowledge management based on creativity and social capital. This study was a cross-sectional from type of correlation. Research population was all Islamic Azad University students of Tehran city in 2017-18 academic years that from them 500 people selected by multistep cluster sampling method. All of them completed the questionnaires of knowledge management (Probst & et al, 2000), creativity (Torrance, 1974) and social capital (Pajak, 2006). Data was analyzed by Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model methods with SPSS-22 software. The findings showed creativity and social capital had a positive and significant relationship with knowledge management of students. Also creativity and social capital significantly could predict 35/2 percent of variance of knowledge management of students that in this predicting the share of creativity was higher than social capital (P<0/001). Regarded to the results, planners and authorities must design and implement programs to improve knowledge management. In order to improve knowledge management of students should increase their creativity and social capital, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Creativity
  • Social capital
  • Students