مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی و زنان بارور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی و زنان بارور انجام شد. این مطالعه توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش زنان مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری شهر زاهدان در فصل‌های بهار و تابستان سال 1397 بودند که از میان آنان 60 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین 60 زن بارور که با آنها همتا شدند به‌عنوان نمونه جهت مقایسه انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 2006) و بهزیستی اجتماعی (کییز، 1998) بودند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه بیست و یک تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی و زنان بارور تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر میزان کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی زنان بارور به طور معناداری بالاتر از زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی بود (001/0>P). بنابراین زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی خود نیاز به مداخله دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the quality of life and social well-being in infertile women undergoing in vitro fertilization therapy and fertile women

نویسندگان [English]

  • Ali Farnam 1
  • Fatemeh Maghsoodlo 2
  • Roya Mohammadi 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology College, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 PhD students of Educational Psychology, Department of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Present research aimed to comparison the quality of life and social well-being in infertile women undergoing in vitro fertilization therapy and fertile women. This study was a descriptive from type of comparative. The research population was women referred to Zahedan infertility center in spring and summer seasons of 2018 year, that from them 60 people were selected by simple random sampling method. Also 60 fertile women who were matched with them were selected as a sample for comparison. Data collection tools included the questionnaires of quality of life (World Health Organization, 2006) and social well-being (Keyes, 1998). Data were analyzed by multivariate analysis of variance method with using SPSS of 21 versions. The findings showed that there was a significant difference between the quality of life and social well-being in infertile women undergoing in vitro fertilization therapy and fertile women. In the other word, the rate of quality of life and social well-being in the fertile women significantly was higher than the infertile women undergoing in vitro fertilization therapy (P<0/001). Therefore, infertile women undergoing in vitro fertilization therapy need to intervention to improve their psychological characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • social well-being
  • infertile women
  • fertile women