اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاشگری و حل مساله اجتماعی دانش‌آموزان بیش‌فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی بر پرخاشگری و حل مساله اجتماعی دانش‌آموزان بیش‌فعال انجام شد. این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان پاوه در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنها 30 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 45 دقیقه‌ای مفاهیم یادگیری خودتنظیمی را آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده‌ها با پرسشنامه‌های مشکلات رفتاری کانرز (1990)، پرخاشگری شهیم (1385) و حل مساله اجتماعی دزوریلا و همکاران (2002) جمع‌آوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در پرخاشگری و حل مساله اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی باعث کاهش پرخاشگری و افزایش حل مساله اجتماعی دانش‌آموزان بیش‌فعال شد (001/0P<). نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی در کاهش پرخاشگری و افزایش حل مساله اجتماعی دانش‌آموزان بیش‌فعال بود. در نتیجه مشاوران مدارس و درمانگران می‌توانند از آموزش مفاهیم یادگیری خودتنظیمی برای بهبود پرخاشگری و حل مساله اجتماعی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of training the self-regulation learning concepts on aggression and social problems solving of hyperactive students

نویسندگان [English]

  • Najaf Tahmasbipour 1
  • Nasibeh Shahriyari 2
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanistic Sciences, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran
2 MA of School Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanistic Sciences, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine the effectiveness of training the self-regulation learning concepts on aggression and social problems solving of hyperactive students. This research was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with an experimental and control groups. Research population was elementary boy students of Paveh suburb in 2017-18 academic years that from them 30 person were selected by multistep cluster sampling method and randomly divided into two equal groups. The experimental group trained self-regulation learning concepts 8 sessions of 45 minutes and the control group didn’t receive any training. Data were collected with the questionnaires of behavioral problems of Conners (1990), aggression of Shahim (2006) and social problem solving of D’Zurilla & et al (2002) and analyzed by multivariate analysis of covariance method. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the aggression and social problems solving. In the other words, training the self-regulation learning concepts significantly led to decrease the aggression and increase the social problems solving of hyperactive students (P<0/001). The results indicate the effectiveness of training the self-regulation learning concepts in decrease the aggression and increase the social problems solving of hyperactive students. Therefore, school counseling and therapists can use from training the self-regulation learning concepts to improve aggression and social problems solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulation learning
  • aggression
  • social problems solving
  • hyperactive students