اثربخشی نمایش درمانی بر مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی در زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی نمایش درمانی بر مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی در زنان انجام شد. این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان 35-25 ساله دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد در فصل بهار سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 44 زن بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (هر گروه 22 زن) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش نمایش درمانی آموزش دید. داده‌ها با پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (1996) جمع‌آوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی زنان تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر نمایش درمانی باعث بهبود مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی در زنان شد (05/0P<). نتایج حاکی از اهمیت نمایش درمانی در بهبود مولفه‌های عاطفی، جسمی و روانی دلزدگی زناشویی در زنان بود. در نتیجه درمانگران می‌توانند از روش نمایش‌درمانی برای بهبود مولفه‌های دلزدگی زناشویی زنان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of drama therapy on emotional, physical and mental components of marital burnout in women

نویسندگان [English]

  • Shima Shahraki Ghadimi 1
  • Afsane Khajevand Khoshli 2
  • Javanshir Asadi 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine the effectiveness of drama therapy on emotional, physical and mental components of marital burnout in women. This research was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with an experimental and control groups. Research population was women aged 25-35 years with marital problems referring to the counseling centers of Mashhad city in spring season of 2017 year. Sample research was 44 women that selected by available sampling method and randomly assigned to two groups (each group 22 woman). The experimental group 10 sessions of 90 minutes trained by drama therapy. Data collected with the questionnaires of Pines marital burnout (1996) and analyzed by multivariate analysis of covariance method. The results showed that there was a significant difference in the emotional, physical and mental components of marital burnout of women. In the other words, drama therapy significantly led to improve the emotional, physical and mental components of marital burnout in women (P<0/05). The results indicated the importance of drama therapy in improving the emotional, physical and mental components of marital burnout in women. As a result, therapists can be use from drama therapy method to improve the marital burnout components of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drama therapy
  • marital burnout
  • Women