‌تأثیر آموزش فلسفه به کودک بر تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، واحد قزوین، دانشگاه بین‌المللی قزوین، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش فلسفه به کودک بر تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها به صورت نیمه آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه منطقه 3 تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 بود (N=6500). حجم نمونه 30 نفر در نظر گرفته شد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه تحمل ابهام مک‌لین (1993)، پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی ماتسون (1983) و یک دوره آموزش فلسفه برای گروه آزمایش به مدت 13 جلسه 60 دقیقه‌ای که بر اساس «طرح درس‌های فلسفه برای کودکان» تدوین شده بود شرکت داده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش فلسفه بر تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی تأثیر دارد. اعمال این روش آموزشی موجب بهبود تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی شد. بنابراین باید برای بهبود بخشیدن به تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی که هدف از کسب آنها شـکوفایی ذهـنی است، استفاده کرد و روش آموزش فلسفه را راهکاری مفید در نظام آموزشی کشور دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Philosophy on the Child on Self-confidence and Social Skills

نویسندگان [English]

  • Parenaz Banisi 1
  • Hasan Shams Esfandabad 2
  • Susan Emamipour 3
1 Assistant Professor Department of Psychology and Counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, College of Psychology, Qazvin University, Qazvin International University, Qazvin, Iran
3 College of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of teaching philosophy on the child on self-confidence and social skills. The purpose of this study was applied and the data collection method was semi-experimental, pre-test and post-test with control and experimental group. The statistical population consisted of all students in the first grade secondary school in District 3 of Tehran in the first half of the academic year (1967-98) (N = 6500). The sample size was 30 people. A spherical random sampling method was used for sampling. Data gathering tool, McLean Turning Questionnaire (1993), Matson's Social Skills Questionnaire (1983), and a group philosophy training course for 13 sessions of 60 minutes based on the "Lesson Plan for Children's Philosophy". Statistical analysis of covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that the teaching of philosophy is skilful on ambiguity and social security. Applying this methodology improves ambiguity and social commitment. Therefore, to improve the tolerance of the ambiguity and social skills of the mind to grow, it is necessary to use the philosophy of education as a useful tool in the education system of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy teaching
  • tolerance of ambiguity
  • social skills