بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اهواز

2 استاد رشته روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان اهواز
امیر دهان زاده
محمد برنا

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 30 نوجوان بود که به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. از هر دو گروه به وسیله پرسشنامه امنیت اجتماعی و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ)) پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (5هفته)، هفته ای دو جلسه 120 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل (آموزش مهارت های زندگی) قرار گرفتند. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) با استفاده از نرم افزار SPSS-23 استفاده شد. نتایج بدست آمده در سطح معنی داری 05/0 نشان دادند که آموزش مهارت های زندگی باعث افزایش احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان در نوجوانان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد.
کلید واژه : مهارت های زندگی، احساس امنیت اجتماعی، سلامت روان،روانشناسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the effectiveness of training of social skills on social security and mental health among adolescents in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Amir Dahanzadeh 1
  • Mohammad Borna 2
1 Graduated from the Psychology Department of Ahvaz Azad University
2 Professor in azad university of Ahvaz
چکیده [English]

Investigate the effectiveness of training of social skills on social security and mental health among adolescents in Ahvaz
Amir Dahanzadeh
Mohammad Borna
Abstract
The aim of this study was to investigate the effectiveness of training of social skills on social security and mental health among adolescents in Ahvaz. The simple consisted of 30 adolescents who were chosen by by requesting people to attend the research. The subjects were asigned to experimental and control group, randomly. The research design was pretest-posttest with control group. The subjects answered social security questionnaire and general health questionnaire. Then, experimental group was trained during 10 session (120-houre per a session) but control group didn’t receive any information. To analysis the data, MANCOVA method was used via SPSS-23. The results showed that training of social skills had been impacted the social security and mental health among adolescents in Ahvaz.
Key words: Social skills,Social security,skills,social,training ,mental health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Social skills
  • Social Security
  • mental health