ارتباط احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان انجام شد. این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش زنان با جراحی پستان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شیراز در فصل‌های بهار و تابستان سال 1397 بودند. بر اساس فرمول تاباخنیک و فیدل 100 نفر با روش در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های احساس انسجام روانی (فلنسبرگ-مدسن و همکاران، 2006)، سلامت اجتماعی (کی‌یز، 1998) و کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 2010) بودند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام‌به‌گام تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان ارتباط مثبت و معنادار داشتند و توانستند 46 درصد از تغییرات کیفیت زندگی در زنان با جراحی پستان را تبیین کنند (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of sense of mental coherence and social health with quality of life in women with mastectomy

نویسندگان [English]

  • Shahrbanoo Tajiki 1
  • Sepideh Safarpour Dehkordi 2
  • Saeed Razaghi 3
1 MA, Department of Educational Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of Educational Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Department of Industrial Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Present research aimed to investigate the relationship of sense of mental coherence and social health with quality of life in women with mastectomy. This study was a descriptive-analytical from type of correlation. Research population was w omen with mastectomy referring to health and care centers of Shiraz in spring and summer sessions of 2018 year. Based on Tabakhnic and Fidell formula 100 people selected as a sample by available sampling method. Research tools was the questionnaires of sense of mental coherence (Flensborg-Medsen & et al, 2006), social health (Keyes. 1998) and quality of life (World Health Organization, 2010). Data was analyzed by Pearson correlation and Regression with stepwise model methods. The findings showed that the variables of sense of mental coherence and social health had a positive and significant relationship with quality of life in women with mastectomy and could explained the 46 percent of variance the quality of life in women with mastectomy (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of mental coherence
  • social health
  • quality of life
  • mastectomy