اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر، بوشهر، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دادگاه شهر بوشهر در فصل پاییز سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 40 زوج بودند که با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه مساوی (هر گروه 20 زوج) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای (دو جلسه در هفته) تحت آموزش زوج درمانی با روش طرحواره درمانی یانگ قرار گرفت. گروه‌ها به پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی اسپاینر (1976) و طلاق عاطفی گاتمن (1995) در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-19 و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ باعث افزایش سازگاری زناشویی و کاهش طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شد (05/0>p). بنابراین مشاوران و درمانگران می‌توانند از روش زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ برای افزایش سازگاری زناشویی و کاهش طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of couple therapy by Young schema therapy method on marital adjustment and emotional divorce in divorce applicant couples of Bushehr city

نویسندگان [English]

  • Setareh Mohanaee 1
  • SeyyedMousa Golestaneh 2
  • Ali Poladei Rayshahri 3
  • Moloud Keykhosrovani 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The aimed of present research was determine the effectiveness of couple therapy by Young schema therapy method on marital adjustment and emotional divorce in divorce applicant. Present research was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research population was included divorce applicant couples referring to court counseling center of Bushehr city in the autumn season of 2017 year. The research sample was 40 couple that were selected by available sampling method and randomly assigned to two equal groups (each group 20 couple). The experimental group trained couple therapy by Young schema therapy method for 10 sessions of 90 minutes (two sessions a week). The groups responded to the questionnaires of Spanier’s marital adjustment (1976) and Guttman's emotional divorce (1995) in pre-test and post-test phases. To analyze the data was used from SPSS-19 software and multivariate analysis of covariance method. The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in marital adjustment and emotional divorce. In other words, couple therapy by Young schema therapy method led to increase marital adjustment and decrease emotional divorce in divorce applicant couples (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • Schema Therapy
  • marital adjustment
  • emotional divorce