تاثیر آموزش زوج درمانی هیجان‌محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش زوج درمانی هیجان‌محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی انجام شد. مطالعه حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره ناحیه سه شهر کرج در سال 1396 بودند. در مجموع 30 زوج با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 زوج) جایگزین شدند. گروه مداخله 10 جلسه 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای دو جلسه) با روش زوج درمانی هیجان‌محور آموزش دید و گروه گواه در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده‌ها با کمک پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران جمع‌آوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که روش زوج درمانی هیجان‌محور باعث بهبود معنادار انتظار از همسر به‌عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی زناشویی و انتظار از رابطه ایده‌آل در زوجین دارای تعارضات زناشویی شد (05/0>P). با توجه به نتایج توصیه می‌گردد که برای بهبود انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی از روش زوج درمانی هیجان‌محور استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of emotional center couple therapy on marital expectations in couples with marital conflicts

نویسندگان [English]

  • Shima Bagheri 1
  • Mojgan Sepahmansour 2
  • Fariba Hasani 3
  • Sozan Emamipour 2
1 PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine the effect of emotional center couple therapy on marital expectations in couples with marital conflicts. Present study was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with control group. Research population was couples with the marital conflicts that referring to counseling centers of first region of three district of Karaj city in 2017 year. Totally 30 couple were selected by available sampling method and randomly assigned to two equal groups (each group 15 couple). The intervention group trained 10 sessions of 90 minutes (weekly two sessions) by the method of emotional center couple therapy and the control group was placed on the waiting list for training. Data were collected with using the Omidvar & et al' marital expectations questionnaire and analyzed by the multivariate analysis of covariance method. The result showed that the emotional center couple therapy method led to significant improve the expectation of spouse as a friend and supporter, expectation of marital life and expectation of ideal relationship in couples with marital conflicts (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional center couple therapy
  • marital expectations
  • Couples
  • marital conflicts