رابطه استرس ادراک شده، سخت رویی و شادکامی با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان زن دانشگاه پیام نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس ادراک شده، سخت رویی و شادکامی با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان زن دانشگاه پیام نور بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان زن دانشگاه پیام نور در سال 1396بودند. نمونه این پژوهش 300 شامل نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استرس ادراک شده صفار زاده (1379) ، سخت رویی اهواز (1377) ، شادکامی آرگایل(1989) و سازگاری اجتماعی و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (1989) بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نتایج نشان داد که بین استرس ادراک شده با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین سخت رویی با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین شادکامی با میزان سازگاری اجتماعی در دانشجویان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. متغیر شادکامی با ضریب بتای 30/0، متغیر سخت رویی با ضریب بتای 25/0، می تواند به طور مثبت و معنی دار و متغیر استرس ادراک شده با ضریب بتای 21/0 می تواند به طور منفی و معنی دار سازگاری اجتماعی در دانشجویان را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived stress, hardiness and happiness with social adjustment on female students of Payamnoor University

نویسنده [English]

  • marzieh talebzadehshoshtari
Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived stress, hardiness and happiness with social adjustment in female students of Payam Noor University of Baghmalek city. In this research, the statistical population all of female students of Payam-e-Noor University of Baghmaolek in the 1396 who about 1400 people. The sample of this study, which consisted of 300 students, was selected on the basis of simple random sampling method. The instrument was used Perceptual Stress Questionnaire of Safar zadeh (2000), hardiness of Ahvaz (1377), Happiness of Argyle (1989), and Social Adjustment Questionnaire Bell (1989). The present study was a correlation. The results showed that there is a negative and significant relationship between perceived stress and the level of social adjustment in students. There is a significant positive correlation between hardiness and social adjustment in students. There is a significant positive correlation between happiness and social adjustment in students. Happiness variable with beta coefficient of 0/21, hardiness variable with beta coefficient of 0/25 can be positive and significant and the perceived stress with beta coefficient of 0/21 can negatively and significantly affect social adjustment in students to predict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Perceived Stress
  • hardiness
  • Happiness and Social Adjustment