تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی (کیفیت زندگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی انجام شد. مطالعه حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان نابارور مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ناباروری شهر تهران در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده‌ها با پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 2004) جمع‌آوری و با روش‌های تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS-18 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی در زنان نابارور تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث بهبود سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیطی و روابط اجتماعی آنها شد (001/0P<). بر اساس نتایج، توصیه می‌شود که از روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برای بهبود کیفیت زندگی در زنان نابارور استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on dimensions of physical health, mental health, environmental health and social relations (quality of life)

نویسندگان [English]

  • MohammadKazem Fakhri 1
  • Ramezan Hasanzadeh 2
  • Sima Ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 PhD Student of Health Psychology, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on dimensions of physical health, mental health, environmental health and social relations. The present study was a semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The research population was infertile women who referred to infertility clinics of Tehran city in 2018 year. The research sample consisted of 30 people who were selected by available sampling method and randomly assigned into two equal groups (each group 15 people). The experimental group trained 8 sessions of 90-minute with mindfulness-based cognitive therapy method and the control group were placed on the waiting list for training. Data were collected by quality of life questionnaire (World Health Organization, 2004) and analyzed with the methods of independent t-test and multivariate analysis of covariance in SPSS-18 software. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of physical health, mental health, environmental health and social relations in infertile women. In the other words, mindfulness-based cognitive therapy led to improve their physical health, mental health, environmental health and social relations (P<0/001). Based on the results, it is suggested that use from mindfulness-based cognitive therapy method for improve the quality of life in infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness-based cognitive therapy
  • physical health
  • mental health
  • Environmental Health
  • social relations