اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد سلامت روان (اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی) در زنان مبتلا به چاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد سلامت روان (اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی) در زنان مبتلا به چاقی بود. روش مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان مبتلا به چاقی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تغذیه شهر بابل در سال 1397 بودند. در کل 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی به دو گروه (15 نفر در هر گروه) تقسیم شدند. گروه آزمایش 8 جلسه (هفته‌ای یک جلسه) با روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت روان (گلدبرگ و هیلیر، 1979) بود. داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-21 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی در زنان مبتلا به چاقی شد (001/0P<). نتایج نشان‌دهنده اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال کارکرد اجتماعی در زنان مبتلا به چاقی بود. بنابراین، درمانگران می‌توانند از روش مذکور برای ارتقای سلامت روان در زنان مبتلا به چاقی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment therapy on dimensions of mental health (anxiety, depression, somatic symptoms and social function disorder) in women with obesity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hedayatzadeh 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Soheila Khodaverdian 3
1 Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Center Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of present research was determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on dimensions of mental health (anxiety, depression, somatic symptoms and social function disorder) in women with obesity. The method of study was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with an experimental and control groups. The research population was women with obesity referring to nutritional clinics of Babol city in 2018 year. Totally 30 people were selected by available sampling method and randomly divided into two groups (15 people in each group). The experimental group trained 8 sessions with the method of acceptance and commitment therapy (weekly one session) and the control group didn’t received training. The research instrument was mental health questionnaire (Goldberg & Hillier, 1979). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance method and with using SPSS-21 software. The Findings showed that acceptance and commitment therapy led to decrease the anxiety, depression, somatic symptoms and social function disorder in women with obesity (P<0/001). The results indicated importance of acceptance and commitment therapy on decreasing the anxiety, depression, somatic symptoms and social function disorder in women with obesity. Therefore, therapists can use mention method to promote mental health in women with obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment
  • mental health
  • anxiety
  • Depression
  • somatic symptoms
  • social function disorder