مقایسه اثر بخشی دو روش تدریس سنتی وتلفیقی بر یادگیری دروس تربیت بدنی (مهارتهای بنیادی) و علوم واجتماعی دانش آموزان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دبیر تربیت بدنی اموزش وپرورش شهر خوی ایران

چکیده

در فضای پیوسته در حال تغییر ، نظام‌های آموزشی و تربیتی عهده‌دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، و مهارت های بنیادی اساس رشد مهارت های ورزشی را تشکیل می دهند. هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر تلفیق تربیت بدنی با درس علوم واجتماعی بر یادگیری مهارت های بنیادی دانش آموزان دختر مقطع پایه دوم ابتدایی می باشد.
روش این پژوهش با طرح ، پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل است، جامعه آماری متشکل از تمام دانش‌آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی بود؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 30 نفر از این دانش‌آموزان به صورت تصادفی انتخاب شدند ، که 15 نفر برای گروه کنترل و15 نفر برای گروه آزمایشی تعیین شدند. گروه آزمایشی در دوره ده هفته فعالت های تربیت بدنی 45 دقیقه‌ایی بصورت تلفیقی با درس علوم و اجتماعی انجام دادند. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون یومن ویتنی وتی مستقل استفاده شد سطح انتخاب شده برای نشان دادن سطح تفاوت آماری 05/0> pدر نظر گرفته شده.
نتایج حاصل نشان دادکه تفاوت معناداری در یادگیری مهارت های بنیادی علوم و اجتماعی در گروه آزمایش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of integration physical education with lesson science and social on learning fundamental skills of girl students

نویسندگان [English]

  • Alimohammad Amirtash 1
  • Alimohammad safania 2
  • horieh haji rostamloo 3
1 Azad university, thehran, science and research branch
2 Azad university, Tehran, Science and research branch
3 teacher physical education khoy city iran
چکیده [English]

In an ever-changing environment of global competition the educational community is responsible to improve the future of students.
And fundamental skills form the basis for the development of sports skills. The aim of this study was the effect of integration physical education with lesson science and social on learning fundamental skills of second grade in elementary schools.
The method of this research was design, pre-test and post-test with experimental group and a control group, The statistical population consisted of all female primary school students in Khoy city, Thirty ones who were chosen randomly and divided two groups integration(15) control group and (15)experimental group (integrative )the integrative group during 10 weeks, 45 minutes physical activity exercises with science per session. The data was analyzed using Mann Whitney tests, independent t test
The level chosen to represent the level of statistical difference is considered to be p

کلیدواژه‌ها [English]

  • integration
  • Science
  • Social
  • fundamental skills
  • Learning