کارآمدی آموزش معنویت مبتنی بر آموزه های اسلامی برارتقاء تاب آوری دانشجویان متاهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور استان کردستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین کارآمدی آموزش معنویت مبتنی بر آموزه های اسلامی برارتقاء تاب آوری دانشجویان متاهل انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور قروه در سال تحصیلی 95-94 می باشد. در این پژوهش 28 دانشجو متاهل با روش نمونه گیری در دسترس بعنوان نمونه و در دو گروه مساوی جایگزین شدند. نمونه گروه آزمایش شامل 14 نفر از دانشجویان شرکت کننده در جلسات معنویت می باشد. نمونه گروه کنترل شامل 14 نفراز دانشجویان که در جلسات معنویت شرکت نکردند می باشد. گروه آزمایش تحت 9 جلسه دو ساعته معنویت قرار گرفتند اما گروه کنترل تحت هیچگونه آموزشی قرار نگرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون CD-RISC (2003) استفاده شد و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس با نرم افزار SPSS-21 استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش معنویت با تاکید بر آموزه های دین مبین اسلام در ارتقا میزان تاب آوری دانشجویان متاهل مؤثر است(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of training of spirituality based on Islamic Teachings on improving resiliency in married students

چکیده [English]

The current study was aimed to explore the effectiveness of training of spirituality based on Islamic Teachings on improving resiliency in married students. The research universe consisted of married students at Ghorveh PNU who was studying in the academic year 2015-2016. In this research, the number of 28 married students was selected through convenience sampling method. The experimental group sample was comprised of 14 students who had taken part in spirituality sessions as volunteers. The control group sample was also comprised of 14 students who did not take part in the said sessions (the number was selected through convenience sampling). The research methodology was one of semi-experimental with two experimental and control groups. The experimental group was placed under 9 two-hour sessions of spirituality, while the control group received no such intervention. To collect data, Connor and Davidson's Resiliency Questionnaire (CD-RISC) was used and to statistically analyze data, Covariance analysis was applied. Findings suggested that Islamic Teachings based spirituality training is effective in improving married students' resiliency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic teachings
  • training of spirituality
  • resiliency