مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و خوش‌بینی بر سبک های‌ اسناد دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و خوش‌بینی بر سبک‌های اسناد دانشجویان می‌باشد. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه است. تعداد 60 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی ارشد از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به پرسشنامه‌ی سبک‌های اسنادی(1984) پاسخ دادند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل(هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. سپس برای دو گروه‌ آزمایش، دوره‌های آموزش تئوری انتخاب و خوش‌بینی به مدت هشت جلسه برگزار شد. بعد از پایان دوره‌های آموزشی، پس‌آزمون و بعد از گذشت دو ماه، آزمون پیگیری برای هر سه گروه اجرا شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که هردو دوره‌ی آموزش تئوری انتخاب و خوش‌بینی اثر معناداری در افزایش اسناد درونی دانشجویان در رویدادهای مثبت(01/0>P) و کاهش اسناد پایدار در رویدادهای منفی(05/0>P) داشته‌اند. همچنین آموزش تئوری‌انتخاب به طور معناداری منجر به افزایش اسناد درونی در رویدادهای منفی شد(05/0>P)، در حالی که آموزش خوش‌بینی کاهش اسناد درونی در رویدادهای منفی را در پی داشت(05/0>P). هیچکدام از دو روش اثر معناداری بر اسناد پایدار-ناپایدار رویدادهای مثبت و اسناد کلی-اختصاصی نداشتند. آزمون‌ پیگیری حاکی از آن بود که اثربخشی دوره‌های آموزشی بعد از دو ماه ماندگار بوده‌است و نتایج پژوهش قابل اتکا می‌باشد. با توجه به یافته‌های پژوهش و اهمیت سبک‌های اسناد، هر دو دوره‌ی آموزشی تئوری انتخاب و خوش‌بینی می-توانند در امر آموزش دانشجویان مفید واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of choice theory and optimism training on attributional styles among students

نویسندگان [English]

  • Reza Mahpouya 1
  • Afsaneh Ghanbari Panah 2
  • Mansoureh Shahriari Ahmadi 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness of choice theory and optimism training on attributional styles among students. The present study was a semi-experimental study design with pretest-posttest with control group and follow up. A sample group including 60 master's female students were selected by convenience sampling method and they responded to Attributional Styles Questionnaire(ASQ). Then they were randomly assigned to 3 groups incuding 2 experimental groups(n1=20, n2=20) and control group(n3=20). The experimental groups' members participated in choice theory and optimism courses in 8 sessions(8 weeks, 1 time per week). All of the groups were evaluated by post-test(ASQ) at the end of the courses and after 2 months in follow up. The results showed that after finishing both of the courses, experimental groups' members in comparison with control group had signtificantly more quantity in internal attribution in positive events(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • choice theory training
  • optimism training
  • attributional styles
  • Students