رابطه برون گرایی و کارآمدیی فردی با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین برونگرایی و کارآمدی فردی با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. بدین منظور نمونه این پژوهش شامل 306 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین تمام دانشکده ها انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه برونگرایی نئو، پرسشنامه خود کارآمدی شرر، پرسشنامه سبکهای مقابله ای اندلر و پارکر بود که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخورداربودند، استفاده شد.طرح تحقیق از نوع همبستگی بود. متغیرهای رونگرایی و کارآمدی فردی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیر سبک های مقابله با استرس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین برونگرایی و کارآمدی فردی با سبک مقابله مسئله مدار و هیجان مدارو بین کارآمدی فردی با سبک مقابله مسئله مدار واجتنابی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the relationship between extroversion and self-efficacy and coping styles with stress in Ahvaz students Islamic university.

نویسنده [English]

  • Fariba Hafezi
چکیده [English]

The study examined the relationship between extroversion and self-efficacy and coping styles with stress in students Ahvaz Branch Islamic university.The study sample included 306 of which were selected by clustering random sampling throgh all of colleges selected . used in this study , extroversion questionnaire, self-efficacy questionnaire shrr, coping style questionnaire andlr and parker all had acceptable reliability and validity were used. the variables of extroversion and self-efficacy used as predictor variabeles and coping styles with stress used as dependent varible. The main hypothesis of this study was including between emotional intelligence and self-efficacy is associated with coping styles with stress. The analysis of data with spss and multiple-regression techniques were used. The results showed that the relashionship between extroversion with coping styles and the relashionship between self-efficacy with coping styles avoidant coping styles with stress associated , and relationship between extroversion and emotion-oriented coping style ,self efficacy. , and relationship between extroversion and emotion-oriented coping style ,self efficacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extroversion
  • Efficacy
  • Coping Styles with Stress