مقایسه سبکهای تبادل اجتماعی و جامعه پسندی در میان بیماران مبتلا به سرطان گوارش و قلبی وگروه عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول

چکیده

چکیده
هدف: در پژوهش حاضر، مقایسه تاثیرات جامعه پسندی رفتار و سبک تبادل اجتماعی در بیماران سرطانی و قلبی با افراد عادی بود. روش: جامعه پژوهش شامل بیماران مبتلا به سرطان که به مطب پزشکان متخصص آنکولوژی و متخصص قلب مراجعه کرده بودند؛ می باشد که به صورت تصادفی 90 نفر انتخاب و آنها را به طور تصادفی در 3 گروه 30 تایی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی) استفاده گردید. افراد به پرسشنامه های سبک تبادل اجتماعی لیبمن(2011) و جامعه پسندی پنر(2002) پاسخ دادند.
یافته ها: بیانگر این بود که بین سبک تبادل اجتماعی افراد مبتلا به بیماری قلبی و سرطان با افراد عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین جامعه پسندی افراد مبتلا به بیماری قلبی و سرطان با افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با شناخت ویژگی جامعه پسندی و اثرات منفی آن، و شناخت سبک تبادل اجتماعی مطلوب، می توان گامی در جهت بهبودی بیماران مزمن مبتلا به سرطان دستگاه گوارش و بیماران قلبی برداشت.
واژه های کلیدی:سبک تبادل اجتماعی، جامعه پسندی، سرطان دستگاه گوارش و بیماری قلبی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of social and social exchange styles among patients with Gastrointestinal and cardiac cancer and normal group

نویسندگان [English]

  • Majid Saffarinia 1
  • Mehdi Khalili 2
1 Psychology group, Faculty of Humanities, Payam Noor university,Tehran,Iran
2 Author
چکیده [English]

Comparison of social and social exchange styles among patients with
Gastrointestinal and cardiac cancer and normal group
Abstract
Objective: In the present study, the comparison of the sociological effects of behavior and social exchange style in cancer and heart patients with normal individuals was compared. Methods: The research community included cancer patients who had visited the offices of oncologists and cardiologists; 90 people were randomly selected and they were randomly divided into 3 groups of 30. To analyze the data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (one-way analysis of variance and follow-up test) were used. Individuals responded to Liebmann's (2011) and Pan-Socialism (2002) social exchange style questionnaires. Results: There was no significant difference between the social exchange style of people with heart disease and cancer and normal people. But there is a significant difference between the socialization of people with heart disease and cancer and that of normal people. Conclusion: By recognizing the characteristics of socialization and its negative effects, and recognizing the desired social exchange style, we can take a step towards the recovery of chronic patients with gastrointestinal cancer and heart patients.
Keywords: social exchange style, socialism, gastrointestinal cancer and heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social exchange style
  • Socialism
  • gastrointestinal cancer
  • Heart disease