تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر مقاومت روانشناختی و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر مقاومت روانشناختی و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان انجام شد. مطالعه حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان متقاضی طلاق شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بود که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 70 دقیقه‌ای آموزش ذهن‌آگاهی دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های مقاومت روانشناختی (کانر و دیویدسون، 2003) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001) بودند و داده‌ها با روش اندازه‌گیری مکرر در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی باعث افزایش مقاومت روانشناختی و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و کاهش راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان در زنان متقاضی طلاق شد و نتایج آموزش در مرحله پیگیری دو ماهه نیز باقی ماند (05/0p < ). با توجه به اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مقاومت روانشناختی و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان، برنامه‌ریزی برای استفاده از آن توسط درمانگران و متخصصان سلامت برای بهبود ویژگی‌های مرتبط با سلامت می‌تواند موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness Training on the Psychological Resilience and Positive and Negative Cognitive Emotion Regulation Strategies in Female Applicants for Divorce

نویسندگان [English]

  • Danial Soleymani 1
  • Elham Falahmanesh 2
  • Shima Ershadi Chahardeh 3
1 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Tehran Institute of Psychiatry, Tehran, Iran
2 MA of Counseling and Guidance, Department of Counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 MA of Educational Psychology, Department of Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

Present research aimed to investigate the effect of mindfulness training on the psychological resilience and positive and negative cognitive emotion regulation strategies in female applicants for divorce. Present study was a semi-experimental with a pretest, posttest and two-month follow-up design with control group. The research population was female applicants for divorce in Tehran city in 2019 year. The research sample was 30 people who after reviewing the criteria for entering study were selected by purposive sampling method and randomly replaced into two experimental and control groups groups. The experimental group received 8 sessions of 70 minutes mindfulness training and the control group placed on the waiting list for training. The research tools were the questionnaires of psychological resilience (Conner and Davidson, 2003) and cognitive emotion regulation strategies (Garnefski and et all, 2001) and data were analyzed by repeated measures method in the SPS version 22 software. The findings showed that mindfulness training led to increase psychological resilience and positive cognitive emotion regulation strategies and decrease negative cognitive emotion regulation strategies in female applicants for divorce and the training results were maintained in the two months follow-up stage (p < 0/05). Regarded to the effectiveness of mindfulness training on psychological resilience and positive and negative cognitive emotion regulation strategies, planning can be effective to its use by therapists and health professionals to improve health-related traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • Psychological Resilience
  • cognitive emotion regulation strategies