مقایسه هوش هیجانی و اجتماعی، اضطراب تحصیلی و باورهای معرفت‌شناختی در دانش‌آموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه هوش هیجانی و اجتماعی، اضطراب تحصیلی و باورهای معرفت‌شناختی در دانش‌آموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا علی مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان بابل در سال تحصیلی 98-1397 بودند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 374 نفر برآورد که این تعداد با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998)، هوش هیجانی (برادبری و گریوز، 2004)، هوش اجتماعی (سیلورا و همکاران، 2001)، اضطراب تحصیلی (فیلیپس، 1979) و باورهای معرفت‌شناختی (شومر، 1993) بود. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری با کمک نرم‌افزار SPSS-20 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت از نظر هر چهار متغیر هوش هیجانی و اجتماعی، اضطراب تحصیلی و باورهای معرفت‌شناختی تفاوت معناداری داشتند (05/0>P). به عبارت دیگر، دانش‌آموزان معتاد به اینترنت در مقایسه با دانش‌آموزان غیرمعتاد به اینترنت از نظر هوش هیجانی، هوش اجتماعی و باورهای معرفت‌شناختی در سطح پایین‌تر و از نظر اضطراب تحصیلی در سطح بالاتری قرار داشتند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، دانش‌آموزان معتاد به اینترنت در مقایسه با دانش‌آموزان غیرمعتاد به اینترنت از نظر هر چهار متغیر هوش هیجانی و اجتماعی، اضطراب تحصیلی و باورهای معرفت‌شناختی در وضعیت نامناسب‌تری بودند. بنابراین، ضروری است تا متخصصان تعلیم‌وتربیت، روانشناسان و مشاوران مدارس برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت شناخت پدیده اعتیاد به اینترنت و عواقب آن برگزار نمایند و از این طریق میزان اعتیاد به اینترنت آنها را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Emotional and Social Intelligence, Academic Anxiety and Epistemological Beliefs in Internet Addicted and Non-Addicted Students

نویسندگان [English]

  • Najibeh Akbarzadeh 1
  • Vahid Fallah 2
  • Seyedeh Esmat Rasooli 2
1 PhD Student of Curriculum, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

This research aimed to comparison the emotional and social intelligence, academic anxiety and epistemological beliefs in internet addicted and non-addicted students. The present study was applied in terms of purpose and was comparative causal in terms of procedure method. The study population was the second high school students of Babol city in the academic years 2018-19. Based on the Cochran's formula, the sample size was estimated 374 people, who were selected by multi-stage cluster sampling method. Data collection tools included the questionnaires of internet addiction (Young, 1998), emotional intelligence (Bradberry & Graves, 2004), social intelligence (Silvera & et al, 2001), academic anxiety (Philips, 1979) and epistemological beliefs (Schommer, 1993). To analyze the data was used from multivariate analysis of variance with using SPSS-20 software. The findings showed that internet addicted and non-addicted students were significantly different in terms of all four variables of emotional and social intelligence, academic anxiety and epistemological beliefs (p < 0.05). In the other words, internet addicted students than internet non-addicted students were at a lower level in terms of emotional intelligence, social intelligence and epistemological beliefs and higher in terms of academic anxiety. According to the results of the present study, internet addicted students in compared to internet non-addicted students were in a more unfavorable position in terms of all four variables of emotional and social intelligence, academic anxiety and epistemological beliefs. Therefore, it is necessary for education experts, school psychologists and counselors to hold courses and workshops for students and their families to understand the phenomenon of internet addiction and its consequences and thereby reducing their internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • Social intelligence
  • academic anxiety
  • epistemological beliefs
  • internet addiction