پیش‌بینی خودتاب‌آوری زوج‌های متقاضی طلاق مبتنی بر مولفه‌های سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت و سبک‌های دفاعی در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، واحد سوسنگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، سوسنگرد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی خود‌تاب‌‌آوری زوج‌های متقاضی طلاق مبتنی بر مولفه‌های سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت و سبک‌های دفاعی در شهر اهواز اجرا شد. نمونة تحقیق شامل 130 نفر (65 زوج متنقاضی طلاق) بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامة سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت والکر و پیلرکی (1996)، پرسشنامة سبک دفاعی اندروز و همکاران (1993) و مقیاس خودتاب‌آوری موبرای (2012) استفاده شد. طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین مولفه‌های سبک زندگی با خودتاب‌آوری زوج‌های متقاضی طلاق رابطة مستقیم وجود دارد. بین سبک‌ دفاعی رشدیافته با خودتاب‌آوری رابطة مثبت و بین سبک دفاعی رشد نایافته و نوروتیک با خودتاب‌آوری رابطة منفی وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مشخص نمود که از بین مولفه‌های سبک زندگی (مولفة ورزش 342/0=β و مدیریت استرس 314/0=β) و از بین سبک‌های دفاعی (سبک دفاعی رشد یافته 354/0=β و سبک دفاعی رشد نایافته 172/0-=β) پیش‌بین کنندة خودتاب‌آوری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Self-Resilience Couples on the verge of divorce Based on the Health Promoting Lifestyle Components and Defense Styles in Ahwaz

نویسنده [English]

  • Abdolamir gatezadeh
Department of Psychology, Sousangerd Branch, Islamic Azad University, Sousangerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to predicting of self-resilience couples on the verge of divorce Based on the Components Lifestyle and Defense Styles of Ahwaz in 2017. The research sample consisted of 130 people (65 couples at the threshold of divorce) who were selected by simple random sampling The data collection of health-promoting lifestyle Walker & Polerrcky questionnaire (1996), defensive styles of Andrews and Et al (1993) and Mowbary self-Resiliency Scale (2012) was used. Analysis of the data showed that there is a direct relation between components life style with self-resilience couple on the verge of divorce. There was a direct relation growth style defense with self-resilience and negative correlation between the unpicked defense style and neurotic defense style with self-resilience. Also, the results of regression analysis revealed that among the components of lifestyle (the "sport" component, β = 0/342; "stress management" β = 0/314) and among defense styles ("growth defense style," β = 0/354; unpicked defense style, β=-0/172) are predictors of self-resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Promoting Lifestyle
  • Defense Styles
  • self-resilience
  • couples on the verge of divorce