هنجاریابی پرسشنامه‌‌ی نزاکت اجتماعی در میان دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی گروه روانشناسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

3 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.

چکیده

نزاکت، رفتار اخلاقی و انسانی، منطبق با آداب و رسوم و استاندارد‌های فرهنگی است، که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده و مورد رضایت افراد جامعه می باشد. هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامة نزاکت اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه‌های مرکز استان گلستان می‌باشد. این مطالعه در سال 1396 به روش توصیفی انجام شد. 385 دانشجو با روش برآورد حجم نمونه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه‌ی 50 گویه‌ای نزاکت اجتماعی بر اساس آزمون آلفای کرونباخ، 87/0 و روش دو نیمه‌سازی 79/0 تعیین شد. 34 گویه از 50 گویه مربوط به عامل نزاکت بین‌فردی و 16 گویه مربوط به نزاکت‌فردی است. روایی محتوای پرسشنامه بیشتر از 99/0 می باشد. آزمون بارتلت با مجذور خی 8/6911، درجه ی آزادی 1225، سطح معناداری 000/0 و مقدار 750/0 KMO= بدست آمد. در نتیجه پرسشنامه تدوین شده، پرسشنامه ای روا و پایا می‌باشد که می‌توان از آن برای ارزیابی سطح نزاکت اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of social propriety questionnaire among students

نویسندگان [English]

  • Sina Peighambari 1
  • Ramazan Hassanzadeh 2
  • Gholamreza Khoshfar 3
1 Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Professor of Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Golestan university, faculty of human and social science, department of social science.
چکیده [English]

Propriety, moralist and human behavior, according to customs and cultural standards, which is socially accepted and it is the consent of the community members. The purpose of this article is to standardize the social solidarity questionnaire. This study was conducted in descriptive method in 2017. 385 students were selected as a sample by estimating the sample size. The reliability of the 50- item social decency questionnaire based on Cronbach's alpha test was 0.87 and the two-half method was 0.79. 34 out of 50 items are related to interpersonal etiquette and 16 items are related to individual etiquette.
The content validity of the questionnaire is more than 0.99. Bartlett test was obtained with 6911.8 chi-square, 1225-degree of freedom, significance level of 0.000 and value of KMO = 0.750. As a result the completed questionnaire is a valid and reliable, so that can be used to assess the level of social propriety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • social propriety
  • questionnaire
  • Students