بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب آوری شغلی شاغلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد علـوم و تحقیقـات، تهـران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی با تاب‌آوری شغلی شاغلان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می باشد که از روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری به عنوان روش تحقیق بهره جسته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط در تهران بود. نمونه این پژوهش به طور تصادفی از فهرست‌های شرکت‌های کوچک و متوسط شهر تهران انتخاب و سپس از هر شرکت 6 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری خوشه‌ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و یوسف، پرسشنامه حمایت اجتماعی بروهن و فیلیپس و پرسشنامه تاب آوری شغلی لیو استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و الگوی معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس نسخه 22 تحلیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدل علی مبتنی بر رابطه سرمایه روانشناختی با تاب‌آوری شغلی شاغلان با نفش واسطه‌ای حمایت اجتماعی برازش دارد. سرمایه روانشناختی بر تاب آوری شغلی شاغلان تأثیر دارد. سرمایه روانشناختی بر حمایت اجتماعی تأثیر دارد. حمایت اجتماعی بر تاب آوری شغلی شاغلان تأثیر دارد. حمایت اجتماعی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب‌آوری شغلی شاغلان نفش واسطه‌ای دارد. پیشنهاد می شود ازیافته های این پژوهش برای ارتقای تاب آوری شغلی شاغلان و سرمایه روانشناختی آنها با توجه به نقش حمایت اجتماعی استفاده شود. همچنین حمایت اجتماعی، حمایت قابل پذیرش از طرف افراد دیگر، گروه‌ها و جامعه بزرگتر است. حمایت اجتماعی به عنوان قوی‌ترین و نیرومندترین نیروی مقابله‌ای برای مواجهه‌ی موفقیت‌آمیز و آسان فرد در زمان درگیری با شرایط تنش زاست و تحمل مشکلات را برای فرد تسهیل می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of social support in the relationship between psychological capital and job resilience of employees

نویسندگان [English]

  • Zeinab Sadat Pourmirghffari 1
  • Mahdi Zarebahramabadi 2
  • fariborze Bagheri 3
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Research Institute for Humanities Research and Development, Samat Organization, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of social support in the relationship between psychological capital and job resilience of employees. The present study is an applied research that has used the correlational research method of structural equations as a research method. The statistical population of this study included all administrative staff of small and medium private companies in Tehran. The sample of this research was randomly selected from the lists of small and medium companies in Tehran and then 6 people from each company were randomly selected. The sampling method in this study was cluster sampling. For data collection, Lutans and Yousef Psychological Capital Questionnaire, Bruhen & Phillips Social Support Questionnaire and Liu Job Resilience Questionnaire were used. The collected data were analyzed using multiple regression method and structural equation model in Emus software version 22. The results of data analysis showed that the causal model based on the relationship between psychological capital and job resilience of employees fits with the mediating influence of social support. Psychological capital affects the job resilience of employees. Psychological capital affects social support. Social support affects the job resilience of employees. Social support mediates the relationship between psychological capital and job satisfaction of employees. It is suggested that the findings of this study be used to improve the job resilience of employees and their psychological capital with respect to the role of social support. Social support is also acceptable support from other individuals, groups and the larger community. Social support as the strongest and most powerful coping force for successful and easy coping with stressful situations and facilitates endurance for the individual

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • psychological capital
  • job resilience