دوره و شماره: دوره 3، شماره 35، تابستان 1394 
1. بررسی اثربخشی امید درمانی بر شادکامی کارکنان مرد

صفحه 1-14

اعظم محمدعلی نژاد؛ یوسفعلی عطار؛ منصور سودانی