دوره و شماره: دوره 3، شماره 38، بهار 1395 
1. رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی

صفحه 1-10

شیوا ممیز؛ رضا نیاستی؛ سمیه ذاکر دولت آبادی؛ راضیه ذاکر دولت آبادی؛ زیبا شمس علی؛ جمال عاشوری