دوره و شماره: دوره 9، شماره 61، پاییز 1400، صفحه 1-167