دوره و شماره: دوره 3، شماره 37، زمستان 1394 
7. تبیین حمایت اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی

صفحه 95-106

محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک