دوره و شماره: دوره 4، شماره 39، تابستان 1395 
1. رابطه سبک‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران

صفحه 1-12

معصومه عبدالهی؛ علی اکبر پیرزاد؛ محمد علی روانبخش؛ ناصر شیرکوند؛ جمال عاشوری


5. اثربخشی رفتار درمانی بر افزایش صمیمیت بین زوجین

صفحه 59-66

شمس الدین طرفی عمیدپور؛ نسرین اردلی؛ مرتضی احمدی تبار


6. رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان

صفحه 67-78

فریبزر درتاج؛ نوشین تقی نژاد؛ فرح نادری؛ نورعلی فرخی؛ راضیه خسروانی


8. تاثیر معنویت درمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسلام بر ارتقاء خودکارآمدی در دانشجویان

صفحه 95-106

محمد خالدیان؛ زهرا کرمی باغطیفونی؛ فاطمه نعمتی سوگلی تپه؛ آزاده حربی