همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر زهرا دشت بزرگی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد یار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

zahradb2000@yahoo.com

کارشناس نشریه

آزاده بزرگ‌نیا

کارشناس نشریه

harbia@yahoo.com