تبیین پرخوری براساس طرحواره‌های حوزه طرد و بریدگی با نقش تعدیل‌کننده سبک مقابله‌ای اجتناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

زمینه: مطالعات متعددی رابطه بین طرحواره‌های سازش نایافته اولیه و اختلالات خوردن را نشان می‎دهند. این پژوهش به دنبال آن بود که مشخص کند آیا سبک‎ مقابله‎ای اجتناب می‎تواند بر رابطه بین طرحواره‎های سازش نایافته اولیه در حوزه طرد و بریدگی و پرخوری تاثیربگذارد؟ هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گر سبک مقابله‌ای اجتناب در رابطه بین طرحواره‌سازش‌نایافته حوزه طرد و بریدگی و پرخوری انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به شکل خاص مدل‎یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای مشکلات خوردن است که به مراکز مشاوره شهر قم مراجعه کرده بودند. از میان این جامعه 234 نفر به شیوه هدفمند با استفاده از مقیاس میلون ш، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‎های طرحواره یانگ (1999)، بازخورد (نگرش‎های) خوردن گارنر و همکاران (1982) و اجتناب یانگ-رای (1994) بودند. داده‎های به دست آمده با روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص‎های برازش مدل پژوهش وضعیت مطلوبی داشت (9/0<GFI) و سبک مقابله‎ای اجتناب در رابطه بین طرحواره‎های سازش نایافته (در حوزه طرد و بریدگی) و پرخوری نقش میانجی ایفا کرد. نتیجه‌گیری: بنابراین سبک‌ مقابله‌ای اجتناب یانگ به عنوان نقش میانجی در تاثیرات طرحواره‌های سازش‌نایافته اولیه (در حوزه طرد و بریدگی) بر پرخوری، نقش دارد.همچنین نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبتی میان طرحواره‎های حوزه طرد و بریدگی و پرخوری برقرار است. علاوه بر این مشخص شد، بین سبک‎های مقابله اجتناب با پرخوری رابطه مثبتی وجود دارد. بدان معنی که هرچقدر سبک‎های مقابله‎ای سازش‌نایافته اجتناب افزایش یابد پرخوری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر سبک‎های مقابله‎ای اجتناب به عنوان میانجی رابطه بین طرحواره‎های سازش نایافته اولیه حوزه طرد و بریدگی و پرخوری ایفای نقش می‎کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining binge eating based on rejection and disconnection schemas mediated by avoidance coping styles

نویسندگان [English]

  • Sogand Arjmand 1
  • Hasan Mirzahossini 2
  • Nader Monirpour 3
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
چکیده [English]

Background: Numerous studies have shown the relationship between early maladaptive schemas and psychological disorders. This study seeks to determine whether avoidance coping styles can influence the relationship between rejection and disconnection schemas and binge eating. Objective: The purpose of this study was to investigate the mediating role avoidance coping styles in the relationship between rejection and disconnection schemas and binge eating. Method: The research method is descriptive-correlational and in particular form of structural equation modeling. The statistical population includes all people with eating disorders who referred to counseling centers in Qom From this community, 234 people were selected as the sample group in a purposeful manner using the Millon scale ш. Research tools included the Young and Brown Schema Questionnaire (2003), Garner et al (1982) Extreme Compensation, and Yang-Ray Avoidance (1994). The data were analyzed using structural equation method. Results: The results showed that the fit of the research model was favorable (GFI >0.9) and avoidance coping styles, The relationship between rejection and disconnection schemas and binge eating played a mediating role. Conclusion: So Young's coping styles play a mediating role in the effects of rejection and disconnection schemas on binge eating. The results also showed that there is a positive relationship between schemas in the field of exclusion and overeating. In addition, it was found that there is a positive relationship between coping styles with avoiding overeating. This means that as uncompromising coping styles of avoidance increase, overeating increases. On the other hand, coping styles of avoidance play a role as a mediator of the relationship between the early uncompromising schemas of exclusion and cutting and overeating

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • rejection and disconnection
  • binge eating
  • coping styles
  • Avoidance