بر اساس نامه شماره31/3/110169 مورخ 92/7/16 مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله یافته های نو در روانشناسی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 90/4/16 و بر اساس مجوز شماره 87/254339 مورخ 90/7/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به مجله روانشناسی اجتماعی تغییریافته است.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 1-135 

11. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه نمایش‌ بر کمرویی و اضطراب‌اجتماعی دانش‌آموزان کمرو

صفحه 109-119

مهدی شمالی احمدآبادی؛ ناصر محمدی احمدآبادی؛ محسن سعیدمنش؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی؛ فاطمه آقایی میبدی