بر اساس نامه شماره31/3/110169 مورخ 92/7/16 مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله یافته های نو در روانشناسی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 90/4/16 و بر اساس مجوز شماره 87/254339 مورخ 90/7/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به مجله روانشناسی اجتماعی تغییریافته است.

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 1-136 

9. تاثیر بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی

صفحه 89-100

سعیده صادقی نژاد؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدری؛ بهنام مکوندی