بر اساس نامه شماره31/3/110169 مورخ 92/7/16 مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله یافته های نو در روانشناسی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 90/4/16 و بر اساس مجوز شماره 87/254339 مورخ 90/7/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به مجله روانشناسی اجتماعی تغییریافته است.

براساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815مورخ 1398/10/4 مقرر گردید هزینه دریافت و داوری مقاله 150000 تومان و هزینه پذیرش مقاله 350000 تومان می باشد.

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 1-151 

1. پیش بینی کننده های مصرف تریاک در نوجوانان: عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی

صفحه 1-14

حسن رضایی جمالویی؛ شیما منصوری فر؛ مهدی طاهری؛ سجاد امینی منش


7. تاثیر زوج درمانی مثبت‌نگر بر شادکامی زناشویی، صمیمت زناشویی و اضطراب اجتماعی زوجین متقاضی طلاق

صفحه 89-99

آزیتا بهجت؛ فاطمه محمدآبادی؛ المیرا اعزازی بجنوردی؛ حسین چنارانی؛ مهسا اسماعیلی