اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پرویز عسگری

روانشناسی عمومی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

askary47yahoo.com

سردبیر

دکتر علیرضا حیدرئی

روانشناسی عمومی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

docheidarie43yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر زهرا دشت بزرگی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد یار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

zahradb2000yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین شکر کن

روانشناس اجتماعی استاد تمام و استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

shokrkon_hyahoo.com

دکترمهناز مهرابی زاده هنرمند

روان شناسی استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

m_mehrabizadhyahoo.com

دکتر مجید صفاری‌نیا

روانشناس اجتماعی استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

m.saffariniaatyahoo.com

دکتر محمدباقر کجباف

روان شناسی استاد تمام دانشگاه اصفهان

kajbafyahoo.com

دکتر اصغر آقایی

روان شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

aghaeiakhiuisf.ac.ir

دکتر فرح لطفی کاشانی

روانشناسی بالینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن

f_lotfi.kashaniyahoo.com

دکتر رضا پاشا

روان شناسی دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز

r_pashayahoo.com

دکتر حسین مولوی

دکترای روانشناسی تربیتی استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

hossainmolaviyahoo.com

دکتر رمضان حسن‌زاده

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

rhassanzadehdyahoo.com

دکتر بهمن نجاریان

روانشناسی بالینی استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

bahman.najarianyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر بهمن گرجیان

آموزش زبان انگلیسی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی آبادان

bahgorji2015gmail.com

کارشناس نشریه

آزاده بزرگ‌نیا

کارشناس نشریه

harbiayahoo.com