اهداف و چشم انداز

فصلنامه روانشناسی اجتماعی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، با هدف توسعه و گسترش علم روانشناسی به انتشار می رسد از دیگر اهداف این مجله فراهم آورن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین المللی است. از محققان و علاقه مندان که در موضوعات و محور های زیر مطالعه می نمایند دعوت می کند مقالات خود را به فرمت مجله ارسال نمایند.

اسناد

مقایسه اجتماعی

سبک زبان شناختی

پرخاشگری

 همدلی

عاطفه

کلیشه سازی

تعارض های گروهی

ادراک اجتماعی

حافظه

شباهت

هویت اجتماعی

طرحواره های اجتماعی

برانگیختگی

کنترل

نگرش

تغییر نگرش

تصمیم گیری و حل مسئله

استدلال اجتماعی

استدلال

تعارض

اضافه بار شناختی

اثر ناظر یا شحص سوم

پدیده جهان عدل

خویشتن

همرنگی

شناخت اجتماعی

ارزشیابی شناختی

نقش اجتماعی

پیش داوری

خودپنداره

هماهنگی شناختی

ناهماهنگی شناختی

خودآگهی

نوع دوستی

 

سایر موارد

همرنگی، اطاعت تعارض، ناهماهنگی شناختی، منبع کنترل باور به جهان عادل، خودکشی مقایسه اجتماعی، نقش اجتماعی، تبادل اجتماعی، هویت اجتماعی، اتلاف اجتماعی، علوم اعصاب اجتماعی، مسئولیت های اجتماعی، لوث مسئولیت، اسناده،ا حل مسئله و تصمیم گری، خشونت در دانش آموزان، غمگینی و ترس های اجتماعی، پیشداوری، مدیریت استرس، تروما، کار، ازدواج و طلاق، خودشیفتگی، عذرخواهی گروهی، موسیقی و پرخاشگری، همدلی، هوش هیجانی و تعاملات اجتماعی، باورها و رفتار، تبلیغات، خویشتن اجتماعی، گوش به زنگی اجتماعی، روابط بین فردی، اخلاق، جنایت، خشم، قضاوت اخلاقی، ادراک خویشتن، درک بهزیستی، رفتارهای موافق اجتماعی، رفتار جامعه پسند، مشارکت شهروندی، کمک رسانی، نوعدوستی، روانشناسی شهری، ترافیک و تصادفات، تغییر نگرش های اجتماعی، هیجانات میان فرهنگی،؟ فرهنگ و اول، شخص الگوی مصرف، باورهای محیط زیست و ...