درباره نشریه

بر اساس نامه شماره31/3/110169 مورخ 92/7/16 مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله یافته های نو در روانشناسی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 90/4/16 و بر اساس مجوز شماره 87/254339 مورخ 90/7/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به مجله روانشناسی اجتماعی تغییریافته است.

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مدیر مسئول: دکتر پرویز عسگری

سردبیر: دکتر علیرضا حیدرئی

مدیر داخلی: دکتر زهرا دشت بزرگی

ویراستار انگلیسی: دکتر بهمن گرجیان