پرسش‌های متداول

مدت زمان تعیین تکلیف مقاله چقدر است؟

<p dir="RTL">برخی مقالات با توجه به عدم تناسب یا غیرمرتبط بودن موضوع مقالات با اهداف و محورهای فصلنامه در کمتر از یک هفته عدم پذیرش دریافت کردند. مقالات مرتبط بعد از دو هفته بعد از اعمال نظر سردبیر و برخی از اعضای هیات تحریریه<br /> &nbsp;(در صورت تایید اولیه) برای ارسال به داوران ارسال خواهند شد. مدت زمان داوری به طور دقیق قابل پیش بینی نیست.</p>
<p dir="RTL">میانگین زمان داوری مقالات در سال 97 برای هر مقاله 3ماه بوده است. بقیه فرایند بررسی بستگی به زمان و کیفیت بازنگری نویسنده دارد.</p>

آیا فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی اجتماعی برای چاپ مقاله هزینه ای دریافت می کند؟

<p dir="RTL">خیر. در هیچ مرحله ای هزینه ای دریافت نمی شود.</p>
<p dir="RTL">&nbsp;</p>

نحوه ارتباط با فصلنامه چگونه است؟

<p dir="RTL">نویسندگان می توانند از طریق ایمیل فصلنامه سوالات احتمالی خود را مطرح کنند.شایان ذکر است فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی اجتماعی همه اطلاعات مقاله مشخصات نویسندگان و تعهدنامه را از طریق سامانه دریافت می کند نه ایمیل.</p>