نویسنده = عبدالکاظم نیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و تسهیل کار- خانواده

دوره 1، شماره 30، بهار 1393، صفحه 51-64

سحر احمدی چگنی؛ مریم محمودی کیا؛ عبدالکاظم نیسی


2. متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیشایندها و پیامدهای رهبری قابل اعتماد در کارکنان

دوره 1، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 119-143

محمدباقر صادقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی