نویسنده = نسرین ارشدی
تعداد مقالات: 3
2. رابطه ترد و پذیرش مادر با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان

دوره 1، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 1-15

راضیه صادقی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی


3. متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیشایندها و پیامدهای رهبری قابل اعتماد در کارکنان

دوره 1، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 119-143

محمدباقر صادقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی