نویسنده = سیروس سروقد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

دوره 4، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 79-93

بهروز ایزدآبادی؛ آذر میدخت رضایی؛ سیروس سروقد