نویسنده = زهرا افتخار صعاد
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 7، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 89-100

سعیده صادقی نژاد؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدری؛ بهنام مکوندی